فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سفره را بچینید

سفره را بچینید

ویرایش: 1392/2/21
نویسنده: fars-ads
قبل ازآنكه بتوانید ‹‹ قورباغه ›› خود را مشخص كنید و دست به كار خوردن آن شويد بايد ابتدا دقیقاً معین كنید كه در هر حوزه از زندگي تان به چه چیزي مي خواهید برسید. در بالا بردن كارايي فردي مهم ترين اصل روشن بودن هدف است. اولین دلیل اينكه چرا بعضي از مردم مي توانند كارها را سريع تر انجام دهند اين است كه هدف ها و برنامه هاي كاملاً روشني دارند و از آنها فاصله نمي گیرند .
هر چه برايتان روشن تر باشد كه چه مي خواهید و براي به دست آوردن آن چه بايد بكنید، آسان تر مي توانید بر تنبلي غلبه كنید، راحت تر قورباغه تان را مي خوريد و سريع تر كارها را به اتمام مي رسانید. روشن نبودن هدف، سرگرمي و پريشان فكري در مورد اينكه چه كاري را بايد انجام بدهید و به چه دلیل و به چه صورتي بايد آن را انجام بدهید يكي از دلايل اصلي تنبلي و نداشتن انگیزه است. براي نجات پیدا كردن از اين شرايط معمول بايد تمام نیروهاي خود را به كار بگیريد و براي هر كاري كه انجام مي دهید هدف روشن و مشخصي را تعیین كنید.
يك روش عالي براي موفقیت در كار اين است: افكارتان را روي كاغذ بیاوريد. فقط سه در صد از مردم هدف هاي مشخصي دارند و آنها را روي كاغذ مي آورند. اين افراد در مقايسه با افرادي كه از نظر میزان تحصیلات و توانايي برابر و يا بهتر از آنها هستند اما به هر دلیلي هرگز وقت خود را صرف روي كاغذ آوردن هدف هاي خود نكرده اند پنج تا ده برابر بیشتر كارايي دارند.
شما میتوانید تا آخر عمر از يك روش مؤثر براي مشخص كردن و رسیدن به هدف هايتان استفاده كنید . اين روش هفت مرحله ساده دارد . با رسیدن به هركدام از اين هفت مرحله مي توانید كارايي خود را دو تا سه برابر كنید.
مرحله شماره ١: مشخص كنید كه دقیقاً چه مي خواهید . به تنهايي يا با رئیس تان بنشینید و آنقدر در مورد هدف ها و برنامه هايتان بحث كنید تا كاملاً برايتان روشن شود كه رئیس تان از شما انتظار دارد چه كارهايي را انجام دهید و ترتیب انجام آنها به چه صورتي باشد . تعجب آور است كه افراد زيادي مدتها مشغول انجام وظايف و كارهاي بیهوده هستند چون هرگز تصمیم نگرفته اند كه با رئیس خود در مورد چنین موضوع مهمي به بحث بنشینند.
قانون: يكي از بدترين را ههاي استفاده از وقت آن است كه كاري را كه به هیچ وجه لازم نیست به بهترين وجه انجام دهیم. استفن كاوي مي گويد : ‹‹ پیش از آنكه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع كنید، ابتدا مطمئن شويد كه نردبان را به س اختمان مناسب تكیه داده ايد. ››
مرحله شماره ٢: هدف خود را روي كاغذ بیاوريد . وقتي هدفتان را مي نويسید، آن را شفاف و قابل لمس مي كنید. با اين كار چیزي خلق مي كنید كه قابل لمس و ديدن است . به بیان ديگر هدفي كه روي كاغذ نیامده است فقط يك آرزو يا رؤياست و هیچ انرژي در پشت آن نیست . هدف هاي نوشته نشده منجر به سردرگمي، ابهام، گمراهي و اشتباهات بسیار مي شوند.
مرحله شماره ٣: براي هدف خود مهلت تعیین كنید . براي يك هدف يا تصمیم بدون مهلت مشخص هیچ فوريتي وجودندارد . چنین هدفي فاقد يك آغاز يا پايان واقعي است. اين كه محول كردن يا پذيرش كارها و مسئولیت ها فاقد مهلتي معین براي انجام باشد طبیعتاً باعث مي شود كه كارها را به تعويق بیندازد و بخش ناچیزي از آنها را انجام دهید.
مرحله شماره ٤: از تمام كارهايي كه فكر مي كنید بايد براي رسیدن به هدف تان انجام بدهید فهرستي تهیه كنید . هر بار چیز جديدي به ذهنتان رسید آن را به لیست فعالیت ها اضافه كنید. اين كار را تا كامل كردن لیست ادامه دهید. اين فهرست به شما تصوير قابل مشاهده اي از وظیفه يا هدف اصلي ونیز راهي كه بتوان در آن بي وقفه به كار ادامه داد ارائه و احتمال رسیدن به هدف را به طور چشمگیري افزايش مي دهد.
مرحله شماره ٥: فهرست را به يك برنامه تبديل كنید . كارهايي را كه به صورت لیست در آورده ايد اولويت بندي كنید. مشخص كنید كه چه كاري بايد قبل از همه و چه كاري بعد انجام شود. حتي اگر مي خواهید برنامه خود را قابل مشاهده تر كنید كارها را به ترتیب اولويت در داخل مستطیل ها يا دايره ها بنويسید. خواهید ديد وقتي با اين كار هدف خود را به وظايف يا كارهاي كوچك تر تقسیم مي كنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برايتان آسان تر مي شود. با داشتن يك هدف مكتوب و يك برنامه منظم و سازمان يافته كارايي و توانايي شما بسیار بیشتر از فردي خواهد بود كه هدف ه ا يش را در ذهنش نگه مي دارد و با خودش حمل مي كند.
مرحله شماره ٦: فوراً كار را بر اساس برنامه شروع كنید . هر كاري كه مي خواهد باشد. برنامه متوسطي كه بسیار خوب اجرا شود بهتر از يك برنامه عالي است كه هیچ اقدامي در جهت اجراي آن انجام نشود. در راه رسیدن به هر موفقیتي اجراي برنامه از همه چیز مهم تر است.
مرحله شماره ٧: تصمیم بگیريد كه هر روز براي آنكه قدمي به سوي هدف اصلي برداريد كاري انجام دهید. اين كار يا فعالیت را در برنامه روزانه خود بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معیني در مورد موضوع مورد نظر خود مطاله كنید، به سراغ تعداد مشخصي از مشتري برويد، مدت زمان معیني ورزش كنید، از يك زبان خارجي تعداد مشخصي واژه هاي جديد ياد بگیريد. هرگز يك روز خود را بیهوده تلف نكنید. هدف ها سوخت و انرژ ي آتشدان موفقیت هستند. هر چه اين هدف ها بزرگتر و روشن تر باشد براي رسیدن به آنها مشتاق تر مي شويد. هر چه به هدف هايتان بیشتر فكر كنید تمايل و اشتیاق دروني شما براي دست يابي به آنها بیشتر مي شود. هر روز به هدف هايتان فكر كنید و آنها را مرور نمايید. هر روز صبح فعالیت تان را با مهم ترين كار آغازكنید. اين كار مي تواند شما را به مهم ترين هدفي كه در حال حاضر داريد، برساند


منبع: برنامه موفقیت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره سفره را بچینید نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: قورباغه ، مدیریت ، مدیریت زمان ، قورباغه را قورت بده ، برنامه ریزی ، موفقیت ، برنامه موفقیت