فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روي اهداف اصلي تمركز كنید

روي اهداف اصلي تمركز كنید

ویرایش: 1392/2/21
نویسنده: fars-ads
‹‹ چرا به من حقوق مي دهند؟ ›› اين يكي از مهم ترين پرسش هايي است كه بايد در تمام مدتي كه به كاري مشغول هستید مرتباً از خودتان بپرسید.
ساده ترين پاسخ به اين پرسش اين است كه شما را براي رسیدن به اهداف به خصوصي استخدام كرده اند. دستمزد يا حقوق عبارت است از مبلغي كه براي كمیت و كیفیتي معین از كاري پرداخت مي شود كه در تركیب با كارهاي ديگران محصول يا خدمتي را به وجود مي آورد كه مشتري ها حاضرند به خاطر آن پول بدهند.
در هر كاري اهداف اصلي مورد نظر را به ندرت مي توان در بیش از پنج تا هفت زمینه دسته بندي كرد. اين اهداف همانهايي هستند كه شما بايد براي انجام مسئولیت هاي خود و داشتن حداكثر مشاركت با سازمان خود به آنها دست پیدا كنید.
بايد براي كاري كه انجام مي دهید دانش و مهارت هاي اساسي را داشته باشید. اين ضروريات مرتباً در حال تغییر هستند. در وهله نخست بايد توانايي ها و مهارت هاي اساسي كه اين امكان را فراهم مي كند تا كارتان را انجام بدهید به دست آوريد.
اما اهداف اصلي مورد نظر همواره در كار شما نقش بنیادي را ايفا م يكند و تعیین كننده ي موفقیت يا شكست شما در كارتان هستند.
اگر مي خواهید در كارتان موفق باشید بايد در حوزه ي اهداف اصلي كار توانا باشید، حوز هاي كه مسئولیت كامل آن با شماست. اگر شما در اين حوزه فعال نباشید، هیچ كس ديگري در آن فعالیت نخواهد كرد. حوزه اهداف اصلي حوزه فعالیت هايي است كه شما آن را تحت كنترل داريد، حوزه اي كه از يك طرف برون دادِ كار شماست و از طرف ديگر درون دادِ كار ديگران است و موجب همكاري بین شما و ديگران مي شود.
نقطه شروع داشتن عملكرد بالا براي شما اين است كه ابتدا اهداف اصلي كارتان را مشخص كنید. با رئیستان در اين مورد صحبت كنید و فهرستي از برونداد هاي حوزه كاري تان تهیه كنید و مطمئن شويد كه افرادي كه از نظر شغلي مافوق شما، ه متراز شما، و نیز پايین تر از شما هستند بااين فهرست موافقند.
پس از آنكه اهداف اصلي كارتان را مشخص كرديد، قدم بعدي نمره دادن، از يك تا ده، به نحوه ي فعالیت هاي خود در رسیدن به هر كدام از اين اهداف است. در كدام زمینه قوي تر و در كدام زمینه ضعیف تر هستید؟ در مورد كدام يك از اهداف نتايج عالي بدست آورد هايد و در مورد كدام يك عملكرد ضعیفي داشته ايد؟
در اين مورد قانوني وجود دارد: هدفي كه در آن ضعیف ترين عملكرد را داشته ايد همان جايي است كه شما بايد ساير توانائي ها و مهارت هاي خود را به كار گیريد.
منظور اين است كه حتي اگر براي مثال در رسیدن به شش هدف از هفت هدف اصلي كارتان بتوانید عملكرد عالي داشته باشید، عدم توانايي و يا نداشتن مهارت كافي جهت دست يابي به هفتمین هدف، شما را از موفقیت باز مي دارد و میزان موفقیت شما را در استفاده از توانايي ها و مهارت ها در ساير زمینه ها و اهداف اصلي تان محدود مي كند.
يكي از علت هاي اصلي تنبلي و تأخیر در انجام كار اين است كه مردم از انجام كارها و فعالیتهايي كه در گذشته در آن حوز هها عملكرد ضعیف داشته اند خودداري مي كنند. اكثر مردم به جاي تعیین هدف و برنامه ريزي براي بهبود و پیشرفت در زمین هاي كه در آن ضعف دارند آن زمینه را به طور كلي كنار مي گذارند. اين كار فقط وضع را بدتر مي كند. به عكس، هر چه توانايي شما در زمین هاي كه در آن ضعف داريد بیشتر شود، انگیزه ي شما براي انجام آن كار بیشتر مي شود، كمتر تنبلي به سراغ شما مي آيد و بیشتر مصمم مي شويد تا آن كار را تمام كنید و يا در آن زمینه به مهارت بالاتري دست پیدا كنید.
حقیقت اين است كه هر كسي نقاط قوت و ضعف دارد. از توجیه كردن و دفاع از نقاط ضعف تان دست برداريد. به جاي اين كار آنها را دقیقاً مشخص كنید. هدف خود را تعیین كنید و براي آنكه در هر يك از زمینه هايي كه در آن ضعیف هستید بهترين باشید برنامه ريزي كنید. فكر كنید! شايد براي آنكه در كارتان بهترين باشید فقط به يك مهارت ديگر نیاز داشته باشید.
يكي از مهمترين پرسش هايي كه همیشه بايد از خودتان بپرسید و به آن جواب بدهید اين است: ‹‹ چه مهارتي است كه اگر من در آن عالي باشم بیشترين تأثیر مثبت را روي كار يا شغل من مي گذارد؟ ›› از اين به بعد براي پیشرفت در كارتان از اين پرسش استفاده كنید و پاسخ اش را از خودتان بخواهید. احتمالاً جوابش را از قبل مي دانید.
چیزي كه مايه ي خوشحالي است اين است كه تمامي مهارت هاي كاري قابل يادگیري است. وقتي فرد ديگري در يكي از مهار تهاي اصلي عملكردِ عالي دارد معني اش اين است كه شما هم اگر بخواهید مي توانید در آن زمینه عالي باشید.


منبع: برنامه موفقیت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره روي اهداف اصلي تمركز كنید نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: اهداف اصلی ، تمرکز ، موفقیت ، مدیر موفق ، نقطه شروع ، تمرکز رمز موفقیت ، روش تمرکز