فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/21
نویسنده: chaampol
درس سوم
ﺟﺪي ﺷﻮﯾﺪوآﺳﺘﯿﻨﻬﺎراﺑﺎﻻﺑﺰﻧﯿﺪ !

ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻓﻮق ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ؟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد واﮐﻨﺶ ﺷﻤﺎ از دو ﻧﻮع ﺑﻮد. ﻧﺨﺴﺖ، از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺷﺘﺎن آﻣﺪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ آرزو ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﺑﮑﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎﺑﺎوري ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﺎد و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮدد ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!
ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻢ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﻢ، از ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮه اي ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻮدم. ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ام ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﯿﺎن اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ام. ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایم اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ در زﻧﺪﮔﯽام، ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش دادن دﯾﮕﺮان ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ام. ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻬﺎر روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ. در 24 ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻣﻮزش دادم. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در آﻏﺎز ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ، ﺣﺎﻟﺘﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدم، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند