فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/21
نویسنده: chaampol

مقدمه
ﭼﯿﺰي در اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
- راﺑﺮت ﮐﻮﻟﯿﺮ
ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن. ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ رواﺑﻄﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺎدرزادي ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻏﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ ي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ. ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد آن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﺪ. آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند