فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/26
نویسنده: chaampol


قانون جذابیت می گوید شما ((مغناطیس زنده هستید)) شما بدون استثنا اشخاص، نقطه نظرها، فرصتها و شرایطی را که با افکار غالبتان هماهنگی داشته باشد، به زندگی خود جلب می کنید.
وﻗﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺧﻮش ﺑﯿﻦ، ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﻮﻓﻖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﮐﻪ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ. ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ از ﮐﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ، آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند