فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/27
نویسنده: chaampol

درس هشتم: ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎور ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺧﻮاه اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را از ﻗﺒﻞ ﺑﺎور ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺸﻨﻮد و ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻀﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺧﻮد دارﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺆال آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ. اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را در دوران ﮐﻮدﮐﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﺑﺎخ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ((روي ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﺘﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ رو ﺑﻪ رو ﮔﺮدﯾﺪ.))


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند