فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/27
نویسنده: chaampol
درس هفتم ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ : اﻋﻤﺎل و اﺣﺴﺎﺳﺎت

ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﺷﻤﺎ، ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ، ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺨﺮب، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ روي زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻄﺘﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺳﺒﺐ ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮي،اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ می شود. ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﯾﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺎﮐﯽ از رﺿﺎﯾﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن واﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ، ﺑﺰودي دردرون ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽاي ﮐﻪ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﮔﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮﺗﺎن را درﺑﺎره ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ، اﺣﺴﺎس و رﻓﺘﺎرﺗﺎن را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند