فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/27
نویسنده: chaampol


درس ششم:اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻣﯿﺎل

ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﭘﯿﭽﯿﺪه از اﻧﺪﯾﺸﻪ، اﺣﺴﺎس، ﻧﮕﺮش، اﻣﯿﺎل، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ، ﻫﺮاﺳﻬﺎ، اﻣﯿﺪﻫﺎ، ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ و آرزوﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻔﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﯽ رﺳﯿﺪ، و ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﻮرات ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎد وﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ، ﺑﻪ وﺟﺪ آﻣﺪه ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ، دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮﯾﺪ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند