فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/27
نویسنده: chaampol
درس یازدهم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ي ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ، رواﺑﻂ، ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮان ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﺑﺬرﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻓﻘﻬﺎ، ﺷﺎداﺑﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ زودي از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ، زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارد. ﻫﻤﯿﺸﻪ واﻗﻊ ﮔﺮاﺳﺖ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ و ﺣﺮف درﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ. ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرﺷﻨﺎس او ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺮارش را ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻬﺎ، ﺧﺎﻟﺼﻬﺎ و راﺳﺘﯿﻨﻬﺎ ﻓﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند