فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/9/27
نویسنده: chaampol
درس دهم:تنها معیار حقیقی

ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ، ﻓﯿﻠﺴﻮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ: ((ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎري را ﺑﺘﻮان اﻧﺠﺎم داد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺒﻼً آن را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.)) ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺆاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﻫﺮ اﯾﺪه اي ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ: ((آﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد؟)) آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ، اﻗﺘﺼﺎد دان ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ((ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﮑﻨﯿﺪ.))
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ و اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ، در زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺧﻨﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻟﻄﻒ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﺑﺬري را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎرﯾﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺖ آن را ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ. ﻫﺮ ﺑﺬر اﻧﺪﯾﺸﻪاي را ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﮑﺎرﯾﺪ، ﻃﺒﯿﻌﺖ آن را ﻫﻢ ﻣﯽ روﯾﺎﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارد.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند