فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/10/8
نویسنده: chaampol
درس بیست و هشت:ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻄﻮره ﻫﺎ

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، وﻗﺘﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﺳﻄﻮره ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎدي و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ آﺗﯽ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
اوﻟﯿﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎوري ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ: ((ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ.)) اﯾﻦ ﺑﺎوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ارزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ارزش ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزش ﺑﻮدن در ﻋﻤﻖ روان ﻣﺎ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ارزان ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻮﻻً ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﻋﺒﺎرات ﺷﻤﺎ، ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ. ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد، ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ زﻧﯿﺪ، 95درﺻﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ، ذﻫﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ، و ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و زﺑﺎن ﺗﻨﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ ﺧﻮد درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ. از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺧﻮدداري ورزﯾﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ((ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ)) را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ: ((ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم)) ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: ((ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ)) ﺑﻌﺪ روي ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ، ﺗﺒﺴﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ و آن ﮔﺎه ﮐﺎري را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ. دﯾﺮي ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﺷﻮد.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند