فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/10/8
نویسنده: chaampol
درس بیست و هفت:ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎي درون ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ

درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد بگویید اینها هستند:((ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم !ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم!ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم))
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:((ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم)) ﻫﺮاﺳﻬﺎﯾﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت ((خودم را دوست دارم))به ﻗﺪري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ذﻫﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روي اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. زﺑﺎن ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ راﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﯿﺪ. ﭼﻬﺮه ﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺤﻦ ﺻﺪاﯾﺘﺎن ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮي ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﺿﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﻏﻠﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ و واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻮادث و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺷﻤﺎ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﻤﺎ از زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ درﺑﺎره ﻓﺮﺿﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس، ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﺤﺒﻮب، ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮاﻧﺮژ ي، ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺧﻼق ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاري، ﺳﺨﺘﮑﻮﺷﯽ، رﺷﺪ و اﻋﺘﻼي ﺷﺨﺼﯽ، ﺧﻮش رﻓﺘﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﺪ. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ. اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند