فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/10/8
نویسنده: chaampol
درس بیست و شش:ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺰت ﻧﻔﺲ

ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ذﻫﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎري ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه آﻟﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي ﻣﯿﺎن ﺧﻮداﯾﺪه آﻟﯽ و ﺧﻮدواﻗﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، درﺑﺎره ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ، درﺑﺎره ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮدآﯾﺪه آﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ.

ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮوزه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﺎره و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻫﺮ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮدآرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺗﺮس ﺷﻤﺎ از ﺷﮑﺴﺖ وﺟﻮد دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ، ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪﻓﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻈﺮي دارﻧﺪ.


منبع: نویسنده کتاب: برایان تریسی مترجم کتاب: مهدی قراچه داغی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند