فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/10/15
نویسنده: chaampol

درس سی : ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮم اﻓﺰار ذﻫﻨﯽ

ﺗﺼﻮر ﺑﮑﻨﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺮ ﺧﻮد اﻧﮕﺎره، ﺑﺎور و ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ذﻫﻨﺘﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از آن آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي دارم. ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎي ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ، دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه اﻧﺪ و از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎوري ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ: ((ﻣﻦ آدم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ. ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاي ﻣﻦ روي داده، از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺪ، ﺑﺨﺸﯽ از دستیابی به موفقیتی است که به طور یقین به آن دست خواهم یافت.))
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯽ در ﻧظﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ، ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد، زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ، ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﺗﺎن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺗﺎ دﻧﯿﺎي درون ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.


منبع: کانال تلگرام افراد مثبت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند