فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند

ویرایش: 1394/10/20
نویسنده: chaampol

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺘﺮاﺳﭙﻨﺴﮑﯽ، ﻓﯿﻠﺴﻮف روﺳﯽ، در ﮐﺘﺎب در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮي ﻣﻌﺠﺰه، اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪاز: 1- توجیه کردن 2- دلبستگی 3- توجه به درون 4- سرزنش کردن.
ﻗﺪم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺷﺮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺧﻼص ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد برآورد ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا دارد، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺪي ﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﺧﻮد را ﻣﺤﻖ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ. اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮاي آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﺪ. ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮآورد ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻮده اﯾﺪ.
راه ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ از ذﻫﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﺳﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


منبع: کانال تلگرام افراد مثبت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند