فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس36

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس36

ویرایش: 1394/10/20
نویسنده: chaampol


ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ
وﯾﻦ داﯾﺮ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﺨﻨﺮان، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ((ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ اﯾﺎم ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.)) منظور او این است که همیشه می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ. و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت، اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﺰ آن ﻃﻮر ﮐﻪ روي داده ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روي دﻫﺪ.
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اي در ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺮز ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻬﺎي ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان زدﻧﺪ درﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺎري ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮي ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮط ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯿﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دل ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
دوﻣﻦ ﻋﻠﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﭙﻨﺴﮑﯽ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﯿﺪ. رواﻧﺸﻨﺎس و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺖ: ((اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.)) او اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺳﻮق ﻣﯽ داد:((آﻧﭽﻪ را ﻧﺘﻮان درﻣﺎن ﮐﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.)) از اﯾﻦ رو، از ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ دل ﺑِﮑَﻨﯿﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﻧﺮژي ﺧﻮد را از آن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮزي اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي آن، ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮو ي اراده ذﻫﻦ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورﯾﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰي ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ. ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، آزاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻄﻔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺪﻣﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮردي ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را اﺗﻔﺎﻗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ، ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ.


منبع: کانال تلگرام افراد مثبت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس36 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند