فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس37

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس37

ویرایش: 1394/10/20
نویسنده: chaampol
عقاید دیگران

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ، آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺳﭙﻨﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺎي ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﻠﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺶ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﻓﺴﺮده ﺳﺎزد.
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ. اﮔﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و واﮐﻨﺸﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. اﻧﮕﺎر ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ زدﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در 99 درصد اوقات ولحظات، اشخاص ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. و ﺑﻌﺪ آن 1 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺻﺮف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ هستید. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻠﻮي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ، ﺑﻪ ﻗﺪري درﮔﯿﺮ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه اي آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ام و آن اﯾﻨﮑﻪ: ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ي ﻧﮕﺮان ﺣﺮف ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ام ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎر ي، ﺗﻼش ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﻘﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﻨﺪ. در ازدواﺟﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﮐﺎري را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮدداري ﻣﯽ ورزﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ.
آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﺎزﻟﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد درﺑﺎره اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ آن 1 یا 2 درصدی که بالغهای کاملا موفق هستند از ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻬﺮه دارﻧﺪ: آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ. درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮداﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ دارﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﯾﺎ اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﮑﺴﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻨﮓ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ واﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ دﯾﮕﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آوردﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪن از ﺳﻮي دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﻨﯿﺪ.


منبع: کانال تلگرام افراد مثبت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس37 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند