فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس35

کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس35

ویرایش: 1394/10/20
نویسنده: chaampol


دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 25 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻠﻤﻪ اي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﻼم دﯾﮕﺮي در زﻧﺪﮔﯽ اش از ﺑﯿﻤﺎران ﺷﻨﯿﺪه ((ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ)) ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﺷﺨﺎص ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده است ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻨﻮز هم در ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎري ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﮑﺮده و ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ زده ﯾﺎ ﻧﺰده رﻧﺠﺶ ﺑﻪ دل دارﻧﺪ. ﯾﺎ از ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ، ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﺎ ﺑﺮادران، از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، از ازدواﺟﺸﺎن، ﯾﺎ از راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎر ي ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺴﺸﺎن، از ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻧﺠﺶ ﺑﻪ دل دارﻧﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﮑﺴﺘﻬﺎي ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ، اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﻬﺎ، اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺮﻣﺎل و در ﺿﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوﯾﺪ. ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ((ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ)) ﻫﺎ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.


منبع: کانال تلگرام افراد مثبت
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره کتاب فکرتان را عوض کنید نا زندگیتان تغییر کند-درس35 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: کتاب فکرتان را عوض کنید ، دانلود رایگان کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند ، کتابهای برایان تریسی ، مهدی قراچه داغی ، ﺟﺪي ، واﮐﻨﺶ ، کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند