فارس ادز

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

 یه داستان صوتی خاص 

(با خوانش خود نویسنده)

از اون داستانها که کلی ذهن تون رو درگیر میکنه
و روزها بهش فکر خواهید کرد

اگر علاقه مند به دریافت رایگان بخشی از داستان هستید از طریق فرم تماس با ما اطلاع رسانی نمایید. 

داستان دنباله دار شش یخدانها - مریم برزویی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رمان آرزوهای محال ماتیسا - پارت 8

رمان آرزوهای محال ماتیسا - پارت 8

ویرایش: 1395/11/3
نویسنده: chaampol

_AraDآراد
دست پارمیس تودستم بودکه یهو سرم چرخوندم نگاهم به یه نگاه آشنا افتاد.
جذابیت خیره کننده اى داشت.
خیره شدم بهش.
نگاهشو تونگاهم گره زده بود.
با نفرت نگاهم کرد.
نگاهش بی نهایت حرفبراى گفتن داشت.
نگاهش رنگ اون دو روزو نداشت.
متوجه ى جمعیت شدددم که رد نگاهمو دنبال کرده بودن و به اون دختر خیره
بودن.
نگاهموازش گرفتم.
چرا یهو بهش خیره شدم؟
به خاطر اتفاق هاى جالبی بود که رخ داده بود یا به خاطر جذاب یت خیره
کنندش؟
پارمیس روکشددیدم توبغلم و شروع کردم باهاش *ر*ق*ص*یدن که دیدم
درسا با اون دخترداره میاد سمتم.
دست از*ر*ق*ص*برداشتم و ایستادم.سلم خوشگل خانوم.
درسا:سلام خوشتیپ.
بهش دست دادم و دستم رو باوقار فشرد.
درسا: چه خبره بازگرد و خاك کردى؟
-هیچی بابا اینا شلوغش می کنن!
-مشخصه.
نیم نگاهی به دختر انداختم که سرش پایین بود.
که درساگفت:
-راستی آراد دوستم ماتیسا.
ماتیسا دوستم آراد.
پوکر خیره شد به درسا و چشم هاشو نازك کرد و بعدش قیافه ى حق به جانبی
گرفتوبه من نگاهکرد.
باغرورگفت:
-ارادت دارم خدمتشون.
حالتون چطوره آقاى مهمان نواز؟
پوزخندى زدم وگفتم:
-به لطف مزاحمت بیش از اندازه ى شما خوبم.
-من مزاحم نیستم و مراحمم.
-نه براى من،براى من همیشه مزاحمی.
روموازش گرفتم و دست پارمیس روگرفتم؛رفتم وسط سالن براى *ر*ق*ص*.
همین حین بودکه فرهودرفت بهش پیشددنهاد*ر*ق*ص*دادو چند ثانیه بعد
با اون وسط سالن و درست به موازات من شروع کرد به*ر*ق*ص*یدن.
بد جور حالتومی گیرم.
بشین ببین حاال.

آراد_Arad

بدجور دلم می خواست حالشو بگیرم.
همچین بترسونمت که دیگه این جور مهمونی ها نیاى.
ِ
ا ببین چه جورى بغل پسرمی *ر*ق*ص*ه.
بعد میاد واسه من جانماز آب می کشه.
چراغ ها خاموش شد و صداى جیغ و داد بلند شد.
پارمیس از بغلم خارج شد و من خودم روکشیدم پشت ماتیسا.
بهترین موقعیت براى ترسوندنش بود.
وقتی متوجه شدددماز بغل فرهود اومده بیرون کمرشددوگرفتم وکشددیدمش تو
بغلم.
ا
اصل متوجه نشد که فرهود نیستم.
نذاشتم برگرده و سرمو توگردنش فرو بردمکه سعی کرد از بغلم در بیاد.
زورش نمی رسید و من احساس قدرت می کردم.
دستمورو شیكمش کشیدم.
-ولم کن.


منبع: کانال تلگرام رمانکده
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره رمان آرزوهای محال ماتیسا - پارت 8 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: رمان آرزوهای محال ماتیسا ، پارت 8 ، قسمت هشتم ، قسمت هشت ، قسمت یکم ، کانال تلگرام رمانکده ، کانال تلگرام ، رمانکده ، کانال ، تلگرام ، رمان ، آرزوهای محال ماتیسا ، آرزوهای محال ، ماتیسا