فارس ادز

جستجو در تالار گفتگو

متن
کاربر

روز

ماه

سال

مرتب سازی بر اساس

   
تالار گفتمان فارس ادز، مکان مناسبی است تا شما اعضای سایت بتوانید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهید و موجب ارتقای سطح دانش و کسب و کار اینترنتی خود شوید.
تعداد متنها: 7657
5
...

فرزاد کاظم خواه  (19:53   1398/11/4)

#زمگسا

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/10/30
▪️شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به دی 1398 معادل 91,252 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %2 افزایش یافته است.
▪️«زمگسا» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,090,587 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %55 رشد داشته است.
1398/11/04 11:41:06
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 21034گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (19:52   1398/11/4)

#ذوب

#شفاف_سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
▪️به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران مبنی بر وضعیت مطالبات شرکت ذوب آهن از صندوق فولاد به استحضار می رساند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻣﻮرخ 1398/08/19 ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪوق ﻓﻮﻻد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻇﺮف 10روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی آن ﻣـﻮﺳﺴﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺷـﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﻮﻗﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﻮرﺳﯽ آن ﻣـﻮﺳﺴﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤﻮد ، ﮐـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺎرﯾﺦ 1398/10/30 از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. دﺮ ﺧﺼﻮص ﻣـﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن ﻣـﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدﺎﺧـﺖ ﻣـﺒﻠﻎ 12360 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺂوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﺧـﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 6073 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل، ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳـﯽ، ﮐـﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻣـﺒﻠﻎ 214 ﻣـﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ادای دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 6073 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دﺮ ﺗﺎرﯾـﺦ 1398/10/30 اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺻﻨﺪوق در ﺗﺎرﯾﺦ 1397/07/30 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 7279 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دﻓﺎﺗﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺮآﻣﺪ در دﻓﺎﺗﺮ شرکت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، رﻗﻢ دﻗﯿﻖ آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
1398/11/04 15:32:08
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 21033گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (18:32   1398/11/4)

#غشهد

❇️افزایش سرمایه حدود 310% از محل تجدید ارزیابی
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 819,175,360,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1398/11/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد
@smart_investor 📈📊
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 21032گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (18:31   1398/11/4)

#ثتران بروزرساني

در نمای بلند مدت ثتران طبق تحلیل پیش رفت📈👌 و در حال عبور از مقاومت هاست☄
محدوده ۳۰۰ ناحیه حمایتی معتبری برای سهم است و برای رسیدن به اهداف بالاتر باید بتونه خودشو بالای ۳۶۰ تثبیت کنه🎈
۴۰۰ هدف بعدی سهمه📊📈
اسمارت بورس; تپش سبز قیمت سهام 📊
ارتباط با ما 👇🏼
@smartbourse_info
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 21031گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (02:05   1398/11/4)

ونوين
📌
▫️ مقاومت های کوتاه مدت پیش رو :
📈 3923 ریال
📈 3853 ریال
▫️ حمایت های کوتاه مدت پیش رو :
📉 3783 ریال
📉 3736 ریال
متن @netsahm_bot

کد متن: 21030گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (02:02   1398/11/4)

بفجر
#درخواستی_اعضا (۵)
#
🏭سهم شرایط بنیادی خوبی دارد ، و جزو سهم های کم ریسک بازار می باشد، از نکات منفی سهم عدم چابک بودن است ، ولی در شرایطی که احتمال اصلاح بازار وجود دارد سهم کم افت و یا حتی خنثی می باشد
⚜روی محدوده حمایتی ۱۲۰۰ تومن قرار دارد و در صورت تثبیت در آن محدوده می تواند وارد موج صعودی شود و هدف کوتاه مدت آن محدوده ۱۴۵۰ و میان مدت محدوده ۱۷۸۰ تومن می باشد ،
برای خرید هر چه قدر به محدوده ۱۲۰۰ تومن نزدیک تر شود کم ریسک تر می باشد
💡دید مناسب سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت می باشد
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📡chanel:"📈تحلیل طلائی
@متن Easy_GoldTrading_VIP

کد متن: 21029گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (02:01   1398/11/4)

فرابورس
#درخواستی_اعضا (۴)
#
📌شرایط بنیادی خوبی دارد ، نقدینگی قوی از سمت سهامداران حقیقی در یکی دو ماه گذشته وارد سهم شده که موجب رشد سهم شده است که انتظار می رود این روند فعلا ادامه دار باشد
🔰سقف کانال صعودی پر قدرت شکسته شده و با توجه به شرایط کلی انتظار رسیدن به اهداف پیش رو بسیار زیاد است
🎯هدف میان مدت محدوده ۴۴۰۰ الی ۵۰۰۰ تومن که در صورت شکست آن می تواند اهداف بالاتری را ببیند
💢ورود در محدوده فعلی کمی پر ریسک است و در صورت اصلاح احتمالی در محدوده های حمایتی برای ورود مناسب می باشد (محدوده۲۶۰۰ الی ۲۹۰۰)
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📡chanel:"📈تحلیل طلائی
متن Easy_GoldTrading_VIP

کد متن: 21028گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:59   1398/11/4)

غشهد
#
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه
❇️سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال
❇️#درصد_افزایش_سرمایه: %310
❇️مبلغ #افزایش_سرمایه: 619,175 میلیون ریال
❇️محل تأمین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
❇️موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی
❇️تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1398/11/03
▪️انجام افزایش سرمایه نیازمند موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
📈متن @mborspadideh📉

کد متن: 21027گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:57   1398/11/4)

وآتوس

تحت حمایت خط کیجنسن
شکست خطوط تنکنسن و مووینگ
محدوده چالشی سهم ۸۴۰تا۸۷۰
محدوده های حمایتی۷۵۰و۷۰۰
وضعیت فعلی در سیستم،خوب
ریسک بررسی زیاد
هدف مقاومتی در محدوده ۹۳۰
متن varen1358

کد متن: 21026گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:56   1398/11/4)

شپلي

سههم بعد از نفوذ به بالای کوموی نزولی خود، همچنان بصورت ساید وی در حال نوسان میباشد
محدوده حساس و درگیر فعلی سهم ۶۰۰تا۶۳۰ میباشد
تحت حمایت خطوط تنکنسن و کیجنسن و مووینگ
حمایت قوی سهم کوموی صعودی فعلی و محدوده عددی۵۷۰تا۵۹۰
هدف های مهم۷۵۰و۹۰۰و۱۰۰۰و۱۲۰۰
در صورت تثبیت قوی بالای ۶۳۰ ارزشمند تر خواهد بود
وضعیت فعلی در سیستم خوب
ریسک بررسی زیاد
متن @varen1358

کد متن: 21025گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:56   1398/11/4)

ختوقا

تحت حمایت خطوط تنکنسن و کیجنسن و مووینگ اوریج۲۰
حمایتهای ایده ال ۷۷۰و۷۴۰
محدوده حساس۸۴۰تا۹۰۰
نکته منفی درگیری و چسبندگی خط چیکواسپن با منحنی قیمت
هدف اول ۱۱۰۰
احتمال وقوع کراس صعودی در استوک
وضعیت فعلی در سیستم،متوسط
متن varen1358

کد متن: 21024گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانياسمن داريوش   (01:55   1398/11/4)

جم پيلن

توانایی حمایت شدن در محدوده خط کیجنسن و یا ۳۲۴۰ تومان را دارد
ناحیه حساس مقاومتی سهم۳۳۹۰
هدف مقاومتی ۳۶۲۷.۵
محدوده ایده ال و پر تنش حمایتی ۲۸۵۰تا۳۱۰۰
نماد از زمان عرضه ، رشد چندانی نسبت به کلیت بازار نداشته است
وضعیت فعلی در سیستم، عالی
متن varen1358

کد متن: 21023گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:54   1398/11/3)

#خاذين

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/10/30
▪️شرکت سایپا آذین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به دی 1398 معادل 403,253 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %311 افزایش یافته است.
▪️«خاذین» با سرمایه ثبت شده 1,322,846 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 3,984,499 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %68 رشد داشته است.
متن از کانال کدال 360

کد متن: 21022گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:53   1398/11/3)

#سرود

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/10/30
▪️شرکت سیمان شاهرود طی عملکرد 1 ماهه منتهی به دی 1398 معادل 182,841 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %89 افزایش یافته است.
▪️«سرود» با سرمایه ثبت شده 810,000 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,972,091 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %82 رشد داشته است.
❇️کادر توضیحات در مورد اصلاحات
مقدار کلینکر اصلاحی بابت ثبت اشتباهی در ماههای قبل بوده است .
1398/11/03 15:44:36
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir. متن از کانال کدال 360

کد متن: 21021گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:52   1398/11/3)

#سصفها

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/10/30
▪️شرکت سیمان اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به دی 1398 معادل 210,410 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %95 افزایش یافته است.
▪️«سصفها» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,203,966 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %32 رشد داشته است.
1398/11/03 16:19:20
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 21020گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:51   1398/11/3)

#غشاذر

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/10/30
▪️شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به دی 1398 معادل 262,923 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %38 افزایش یافته است.
▪️«غشاذر» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,578,616 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %67 رشد داشته است.
❇️کادر توضیحات در مورد اصلاحات
اصلاحات مربوط به تغییر نرخ می باشد
1398/11/03 17:59:55
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 21019گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:51   1398/11/3)

#تکمبا

گزارش فعالیت ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1398/10/30
▪️شرکت کمباین سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به دی 1398 معادل 193,878 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %278 افزایش یافته است.
▪️«تکمبا» با سرمایه ثبت شده 1,723,027 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 1,312,443 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %70 رشد داشته است.
1398/11/03 18:24:14
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
متن از کانال کدال 360

کد متن: 21018گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:50   1398/11/3)

#سفارس

در تحلیل گذشته روند سهم بررسی شد که مطابق تحلیل پیش رفت و پس از اصلاح به صعود ادامه داد✅⚡️
محدوده ی ۸۶۰ تا ۸۹۰ هدف اولیه سهم که در صورت عبور از آن ۱۰۰۰ تومان را خواهد دید💎🌀
🔵اسمارت بورس؛تپش سبز قیمت سهام
ارتباط با ما؛
@smartbourse_info
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 21017گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:49   1398/11/3)

رشد ?? درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور باوجود تحريم هاي آمريکا

وزیر امور اقتصادی:
🔹رشد ٣٢ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ٩ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
🔹در ١٠ ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی نیز ٢٠ درصد رشد داشته و حجم تجارت خارجی ما مانند سال گذشته بوده است./تسنیم👇
@smart_investor ✅⚡️
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 21016گروه: تالار شیشه ای بورس تهرانفرزاد کاظم خواه  (22:49   1398/11/3)

#غشهد

❇️افزایش سرمایه حدود 310% از محل تجدید ارزیابی
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 819,175,360,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1398/11/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد
@smart_investor 📈📊
متن از کانال اسمارت بورس

کد متن: 21015گروه: تالار شیشه ای بورس تهران


5
...

ثبت متن در تالار گفتگو

انتخاب موضوع

تیتر

متن

کد امنیتی

 

 

102